2004 Statut Udruzenja Obrtnika Viskovo Klana Kastav Jelenje

Temeljem članka 63. stavak 1. Zakona o obrtu (NN 49/03–pročišćeni tekst), članka 58. stavak 3. Statuta Hrvatske obrtničke komore (NN 116/02–pročišćeni tekst i 158/02) i članka 47. Statuta Obrtničke komore Primorsko-goranske županije Skupština Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje na svojoj sjednici održanoj dana 22.12.2005. donosi

 

STATUT  UDRUŽENJA OBRTNIKA

VIŠKOVO-KASTAV-KLANA-JELENJE

 

I           OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovim Statutom uređuju se zadaće i poslovi Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje (u daljnjem tekstu: Udruženje), a osobito: sadržaj rada; organizacija i teritorijalni obuhvat Udruženja; ostvarivanje interesa članova u Udruženju; prava, obveze i odgovornosti članova; postupak donošenja i izmjene Statuta i drugih općih akata; tijela Udruženja, njihov djelokrug, sastav, broj članova, način biranja i razrješavanja i trajanja mandata; način odlučivanja u tijelima Udruženja, oblici, organiziranje rada u Udruženju, a napose organiziranje i zadaci Stručne službe Udruženja; zastupanje i predstavljanje Udruženja, sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s tijelima jedinice lokalne samouprave i drugim organizacijama, javnost rada i informiranje, i osiguranje sredstava za rad Udruženja.

Članak 2.

Udruženje je izvanstranačka, samostalna, stručno poslovna organizacija obrtnika, trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava, koji u skladu sa Zakonom o obrtu (u nastavku teksta: Zakon) obavljaju obrtničku djelatnost.

Udruženje promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na teritorijalnom obuhvatu Udruženja, koji čini područje Grada Kastva, Općine Viškovo, Općine Klana i Općine Jelenje.

Članak 3.

Članstvo u Udruženju je obvezno.

            Obvezni članovi Udruženja jesu:

-          obrtnici koji imaju sjedište obrta na teritorijalnom obuhvatu Udruženja, u skladu sa Zakonom,

-          trgovci pojedinci i trgovačka društva koja obavljaju obrt iz članka 3. stavka 1. točke 2. i 3. Zakona, na teritorijalnom obuhvatu Udruženja,

Članstvo u Udruženju obrtnici stječu danom upisa u Obrtni registar, a trgovci pojedinci i trgovačka društva koji obavljaju vezane i povlaštene obrte danom donošenja rješenja kojim nadležni županijski ured utvrdi da trgovac pojedinac i trgovačko društvo udovoljava uvjetima iz Zakona.

            Kao dobrovoljni član u Udruženje se mogu učlaniti fizičke i pravne osobe koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje obrta.

            Fizička i pravna osoba koja svojom djelatnošću unapređuje rad i poslovanje obrta postaje članom Udruženja danom donošenja odluke nadležnog tijela HOK-a, a na osnovu podnesenog zahtjeva da želi biti član Udruženja.

            Danom primanja u članstvo HOK-a, fizička i pravna osoba preuzima sva prava i obveze s osnova članstva u Udruženju, POK-u i HOK-u, sukladno aktima Udruženja, POK-a i HOK-a.

            Članovi HOK-a, obvezni i dobrovoljni, obvezni su članovi udruženja obrtnika, a putem udruženja obrtnika i članovi područnih obrtničkih komora.

            Članstvo u Udruženju prestaje za obrtnike danom brisanja iz Obrtnog registra, za trgovačka društva danom brisanja iz evidencije nadležnog županijskog ureda, a za dobrovoljne članove danom brisanja iz evidencije dobrovoljnih članova Hrvatske obrtničke komore, temeljem odluke nadležnog tijela Hrvatske obrtničke komore.

 

Članak 4.

Udruženje je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom, Statutom Hrvatske obrtničke komore, Statutom Obrtničke komore Primorsko-goranske županije i ovim Statutom, a pravnu osobnost stječe danom upisa u Registar udruženja obrtnika kojeg vodi Područna obrtnička komora.

            Udruženje je član Obrtničke komore Primorsko-goranske županije.

            Naziv Udruženja je: Udruženje obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje.

            Nazivu Udruženja prethodi tekst: Obrtnička komora Rijeka.

 

Članak 5.

Udruženje ima svoj pečat okruglog oblika sa tekstom po rubu kruga: Obrtnička komora Rijeka, Udruženje obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje, a u sredini je zaštitni znak Udruženja, koji koristi zaštitni znak Hrvatske obrtničke komore. Pečat ima svoj redni broj.

 

Članak 6.

Sjedište Udruženja je u Općini Viškovo.

II          SUDJELOVANJE U OBAVLJANJU JAVNIH OVLASTI

 

Članak 7.

Udruženje sudjeluje u obavljanju javnih ovlasti Hrvatske obrtničke komore sukladno Zakonu, Statutu i drugim aktima Hrvatske obrtničke komore.

            Akti koje Hrvatska obrtnička komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti jesu javne isprave.

            Na potvrde i druge javne isprave koje izdaje Hrvatska obrtnička komora u obavljanju javnih ovlasti može se izjaviti prigovor odnosno žalba Upravnom odboru Hrvatske obrtničke komore.

            Udruženje može izdavati potvrde, uvjerenja i sl. o činjenicama o kojima vodi evidenciju.

 

III         ZADAĆE I POSLOVI UDRUŽENJA

Članak 8.

            Zadaci i poslovi Udruženja jesu da na svom području:

1.   štiti i promiče interese svojih članova,

2.   pravodobno izvješćuje POK i Hrvatsku obrtničku komoru o svim pitanjima od interesa za obrtništvo Hrvatske,

3.   omogući protok svih informacija ukupnog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova,

4.   brine o unapređivanju školskog sustava u obrtništvu,

5.   organizira strukovni rad kroz sekcije, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela,

6.   raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj Hrvatske obrtničke komore ili POK-a,

7.   izvješćuje svoje članove o radu i odlukama POK-a i Hrvatske obrtničke komore te im predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova,

8.   daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta,

9.zastupa interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave,

10.obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima.

Pored poslova i zadataka utvrđenih prema stavku 1. ovog članka Udruženje obavlja i poslove i zadaće iz djelokruga POK-a, a koje POK prenese na Udruženje.

Za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova iz područja ovlasti koje je POK prenijela na Udruženje odgovoran je predsjedniku POK-a predsjednik Udruženja.

 

Članak 9.

Udruženje je dužno provoditi odluke tijela HOK-a i POK-a.

 

Članak 10.

Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja komorskog sustava kao cjeline, Udruženje je obvezno dostavljati POK-u program rada, financijski proračun, izvješće o radu, godišnji obračun kao i podatke i druge opće akte koje nadležna tijela Udruženja donose u području ovlasti koje su s POK-a prenesene na Udruženje.

 

IV         PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

 

Članak 11.

Članovi Udruženja ravnopravni su i imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Udruženju.

 

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruženja jesu:

1.   aktivno i pasivno izborno pravo za izbore u tijelima Udruženja,

 1. 2.upravljati Udruženjem putem svojih predstavnika,
 2. 3.sudjelovati u radu sekcija Udruženja i drugih oblika organiziranja u Udruženju,
 3. 3.usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese u Udruženju,
 4. 4.predlagati i razmatrati pitanja iz djelokruga Udruženja, sudjelovati u organiziranju savjetovanja i obavljati konzultacije,

6.   prikupljati podatke potrebne za provedbu zajedničkih interesa obrtnika,

7.   davati, tražiti i primati izvješća te potrebne podatke vezane uz svoju gospodarsku aktivnost,

8.   pred Sud časti HOK-a iznositi slučajeve povrede dobrih običaja u obavljanju obrta,

9.   preko Udruženja i POK-a surađivati s nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te preko Udruženja, POK-a i Hrvatske obrtničke komore surađivati s nadležnim tijelima državne vlasti,

10.  preko tijela Udruženja i POK-a predlagati tijelima Hrvatske obrtničke komore pokretanje inicijative za donošenje zakona, drugih propisa i mjera za potrebe obrtništva i malog poduzetništva,

11.  razmatrati nacrte i prijedloge gospodarskih propisa i mjera za njihovu provedbu,

12.  koristiti se stručnom i drugom pomoći Udruženja iz njegovog djelokruga,

13.  pridržavati se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Udruženja, te razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za provedbu dogovorene politike komorskog sustava,

14.  uredno podmirivati doprinos,

15.  druga prava i obveze utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Član Udruženja koji nije izvršio obvezu podmirivanja komorskog doprinosa za razdoblje od devet (9) mjeseci ne može biti član tijela u komorskom sustavu.

Član tijela komorskog sustava mora biti obrtnik koji obavlja dopuštenu gospodarsku djelatnost u skladu sa Zakonom.

 

 

V.        SURADNJA S TIJELIMA DRŽAVNE VLASTI, TIJELIMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

 

                 Članak 13.

Udruženje u svom radu surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave u izgradnji gospodarskog sustava, određivanja razvojne i tekuće gospodarske politike i rješavanje drugih pitanja od značaja za obrtništvo, poduzetništvo te ukupno gospodarstvo jedinica lokalne samouprave.

            Udruženje putem Područne obrtničke komore surađuje sa Županijom i drugim organizacijama koje djeluju na razini Županije.

Članak 14.

            Putem POK-a i Hrvatske obrtničke komore Udruženje surađuje s tijelima državne vlasti i organizacijama koje djeluju na razini države, i to u:

1.   predlaganju i pokretanju inicijative za donošenje zakona te drugih propisa i mjera koje se odnose na uvjete privređivanja i jačanja obrtništva i poduzetništva unutar ukupnog gospodarskog sustava,

 1. 2.razmatranju nacrta i prijedloga zakona i konačnih prijedloga zakona te drugih propisa i mjera kojima se uređuje obrtništvo i malo poduzetništvo,
 2. 3.utvrđivanju i provedbi gospodarske politike,

4.   sudjelovanju kao partner i potpisnik pri sklapanju ugovora, odnosno donošenja gospodarskih mjera koje se odnose u prvom redu ili isključivo na obrtništvo.

 

 

Članak 15.

Udruženje surađuje sa znanstvenim, istraživačkim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama i njihovim zajednicama gdje se primjena suvremenih i znanstvenih dostignuća može dovesti u funkciju razvoja i postizanja boljih rezultata u proizvodnji i poslovanju obrtništva i poduzetništva.

Članak 16.

Radi zadovoljenja interesa svojih članova, Udruženje može surađivati i povezivati se s ostalim udruženjima obrtnika i drugim sličnim asocijacijama, te ostvarivati različite oblike poslovnog povezivanja u zemlji, a u dogovoru s područnom obrtničkom komorom i u inozemstvu, o čemu se obavještava Hrvatska obrtnička komora.

 

VI         ORGANIZACIJA I TIJELA UDRUŽENJA

 

Članak 17.

Tijela Udruženja jesu:

1.   Skupština,

2.   Upravni odbor,

3.   Nadzorni odbor,

4.   Predsjednik.

Članak 18.

Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja.

            Skupština ima 26 članova.

            U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja i to : 10 članova skupštine iz općine Viškovo, 9 iz Grada Kastva, 2 iz Općine Klana i 5 iz Općine Jelenje.

            Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju sekcije Udruženja vodeći računa o brojčanoj i strukovnoj zastupljenosti članova.

            Sastav i način izbora predstavnika u Skupštini uređuje se Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora.

            Izbori se raspisuju najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine.

            U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori i konstituiranje tijela Udruženja moraju se provesti najkasnije 45 dana prije isteka mandata skupštine područne obrtničke komore.

Članak 19.

Mandat predstavnika u Skupštini traje 4 godine, s pravom ponovnog izbora.

            Mandat predstavnika u Skupštini prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:

-          ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo,

-          gubitkom statusa člana Udruženja,

-          ostavkom,

-          smrću.

Članak 20.

Skupština donosi:

-          Statut,

-          Program rada,

-          Odluku o visini te načinu i rokovima plaćanja doprinosa,

-          Financijski proračun Udruženja,

-          Odluku o raspisivanju i provođenju izbora,

-          Poslovnik o radu Skupštine,

-          odobrava godišnji izvještaj o radu i godišnji obračun Udruženja,

-          usklađuje jedinstvenu politiku financiranja ukupnog komorskog sustava,

-          odlučuje o najznačajnijim pitanjima obrtništva,

-          imenuje i razrješava predsjednika Udruženja,

-          imenuje i razrješava 4 potpredsjednika Udruženja

-          imenuje i razrješava članove Upravnog odbora,

-          imenuje i razrješava članove Nadzornog odbora,

-          bira i opoziva predstavnike u Skupštinu POK-a,

-          odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

 

Članak 21.

Sjednice Skupštine sazivaju se najmanje dva puta godišnje.

            Sjednicu Skupštine saziva i njome predsjedava Predsjednik Udruženja.

            Sjednica Skupštine mora se sazvati i na zahtjev:

1.   Nadzornog odbora,

2.   Upravnog odbora,

3.   Najmanje 1/3 članova Skupštine.

Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje Skupštine pismeno obrazložiti.

 

Članak 22.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine.

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova, a kada odlučuje o Statutu, o raspisivanju izbora, iznosu za plaćanje doprinosa, financijskom proračunu Udruženja i o ponovnom odlučivanju na prijedlog Predsjednika Udruženja, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

            Član Skupštine koji se ne složi s prihvaćenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje.

            Odluke Skupštine i njenih tijela obvezatne su za sve članove Udruženja.

            Rad Skupštine uređuje se Poslovnikom.

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 23.

Udruženje ima Upravni odbor.

 

Članak 24.

            Upravni odbor ima 9 članova.

                     Članovi Upravnog odbora su predsjednici sekcija i 1 član kojega bira Skupština Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja.

U radu Upravnog odbora i njegovih radnih tijela bez prava odlučivanja mogu sudjelovati članovi tijela Udruženja, predstavnici sekcija Udruženja kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za njihovu djelatnost, po potrebi drugi članovi Udruženja te djelatnici Stručne službe Udruženja.

 

Članak 25.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Mandat članova Upravnog odbora može prestati i:

-          opozivom,

-          gubitkom statusa člana Udruženja,

-          prestankom funkcije predsjednika sekcije Udruženja

-          ostavkom,

-          smrću.

Skupština može, na prijedlog Predsjednika Udruženja uz suglasnost Upravnog odbora opozvati člana Upravnog odbora u slučaju da on: krši odredbe ovog Statuta, ne provodi odluke tijela Udruženja, odnosno svojom aktivnošću šteti ugledu Udruženja.

Ako se opozove član Upravnog odbora, Skupština će imenovati novog člana kojemu mandat traje do završetka mandata opozvanog člana.

 

Članak 26.

Upravni odbor radi u sjednicama, koje se održavaju prema potrebi.

            Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjedava bez prava odlučivanja Predsjednik Udruženja.

Sjednica Upravnog odbora mora se sazvati i na zahtjev:

-          Nadzornog odbora,

-          Najmanje 4 člana Upravnog odbora.

 

Članak 27.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

            Upravni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

            Način rada Upravnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

            Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.

 

Članak 28.

Upravni odbor:

-          provodi odluke i zaključke Skupštine,

-          utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,

-          predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština,

-          ustanovljuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske,

-          usklađuje međusobne interese sekcija Udruženja,

-          donosi opće akte potrebne za rad Udruženja,

-          predlaže rebalans financijskog proračuna Udruženja,

-          imenuje i razrješava tajnika Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja,

-          odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja,

-          imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela,

-          određuje visinu naknada za usluge Udruženja,

-          odlučuje o kupnji i prodaji nekretnina, te o korištenju pokretnom imovinom Udruženja,

-          odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,

-          osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,

-          daje mišljenja o propisima koja donose nadležna tijela jedinica lokalne samouprave,

-          putem tijela područne obrtničke komore predlaže tijelima Hrvatske obrtničke komore pokretanje inicijative kod nadležnih državnih tijela za donošenje zakona, podzakonskih propisa i drugih akata,

-          odlučuje o prigovorima zaposlenika Udruženja protiv pojedinačnih odluka s područja radnih odnosa,

-          odlučuje o visini naknade, nagrade, dnevnice i putne troškove za tijela Udruženja,

-          objavljuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,

-          donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,

-          donosi Pravilnik o radu sekcija Udruženja,

-          rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela Udruženja.

Upravni odbor može svoje ovlasti iz stavka 1. alineje 15. i 16. ovog članka prenijeti na odbore, komisije ili druga radna tijela iz članka 52. ovog Statuta.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 29.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje imenuje Skupština na četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici.

            Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora.

 

Članak 30.

Nadzorni odbor:

1.   nadzire provedbu Statuta i drugih općih akata Udruženja, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Udruženja,

2.   nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruženja i raspolaganje sredstvima Udruženja,

3.   nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Stručne službe Udruženja prema Statutu i drugim općim aktima Udruženja,

4.   donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavlja i druge poslove za koje ga zaduži Skupština Udruženja.

 

Članak 31.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

 

Članak 32.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o radu Nadzornog odbora te financijskom i materijalnom poslovanju Udruženja najmanje jedanput godišnje kad se prihvaća godišnje izvješće o radu i godišnji obračun Udruženja.

            Nadzorni odbor u ostvarivanju svoje zadaće može se prema potrebi koristiti uslugama stručnih službi i djelatnika izvan Udruženja.

            Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom.

 

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Članak 33.

Predsjednika Udruženja imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Udruženja, a na prijedlog:

-          Upravnog odbora,

-          1/3 članova Skupštine.

Poslovnikom o radu Skupštine pobliže se uređuje postupak i način izbora Predsjednika Udruženja.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

 

Članak 34.

Na prijedlog Predsjednika Udruženja Skupština imenuje i razrješava 4 potpredsjednika Udruženja iz redova članova Udruženja, po jedenog iz svake jedinice lokalne samouprave: Općine Viškovo, Grada Kastva, Općine Klana i Općine Jelenje.

 

Članak 35.

Mandat Predsjednika i potpredsjednika traje 4 godine i oni mogu biti ponovno birani.

Predsjedniku i potpredsjednicima Udruženja mandat može prestati i prije isteka mandata na koji su imenovani:

 1. 1.razrješenjem po odluci Skupštine,
 2. 2.ostavkom,
 3. 3.gubitkom statusa člana Udruženja,
 4. 4.smrću.

Članak 36.

      Prijedlog za opoziv predsjednika Udruženja mogu dati Upravni odbor, odnosno 1/3 članova Skupštine.

      Postupak opoziva provodi se na isti način kao i izbor predsjednika.

 

Članak 37.

            Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje, a odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

            Predsjednik Udruženja:

1.   predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,

2.   usklađuje aktivnosti tijela i oblike organiziranja i rada unutar Udruženja,

 1. 1.brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Udruženja, zakonom i interesima članova Udruženja,
 2. 2.surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima obrtnika i drugim tijelima i institucijama,
 3. 3.raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna Udruženja i naredbodavac je za njegovo izvršenje,
 4. 4.predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrješenje tajnika Udruženja,
 5. 5.odlučuje o potrebi službenih putovanja članova Udruženja,
 6. 6.dužan je osigurati provedbu odluka tijela HOK-a, POK-a i Udruženja,
 7. 7.obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Predsjednik Udruženja može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.

Predsjednik Udruženja ne može biti član Upravnog ni Nadzornog odbora Udruženja.

 

Članak 38.

Predsjednik Udruženja potpisuje akte koje donosi Skupština, Upravni odbor, akte o provedbi odluka i zaključaka Skupštine kao i druge akte, odnosno ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Udruženje.

Članak 39.

Ako Predsjednik Udruženja ustanovi da je opći ili neki drugi akt, odnosno odluka Skupštine ili nekog drugog tijela Udruženja suprotna društvenim i gospodarskim interesima, zakonu ili ovom Statutu, obustavit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.

            U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, opći ili drugi akt ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke.

Opći ili neki drugi akt iz stavka 1. ovog članka nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju donosi većinom glasova svih članova tog tijela.

Članak 40.

Predsjednik ima pravo sudjelovati u radu svih tijela Udruženja.

 

Članak 41.

            Predsjednik POK-a uz suglasnost Upravnog odbora POK-a ima pravo pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti predsjednika, odnosno tajnika Udruženja, te zatražiti od Skupštine Udruženja da se glasuje o njihovom povjerenju ako krše odredbe statuta Udruženja odnosno POK-a, ne provode odluke tijela Udruženja odnosno POK-a, te ako svojom aktivnošću štete ugledu Udruženja i POK-a.

            Na prijedlog predsjednika HOK-a, uz suglasnost Upravnog odbora HOK-a, predsjednik POK-a dužan je pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti predsjednika Udruženja, te zatražiti od Skupštine Udruženja da se glasuje o njegovom povjerenju ako on krši odredbe Statuta HOK-a, ne provodi odluke tijela HOK-a, odnosno svojom aktivnošću šteti ugledu HOK-a.

U izuzetnim slučajevima predsjednik HOK-a može uz suglasnost Upravnog odbora HOK-a suspendirati predsjednika i tajnika Udruženja, ako oni svojim aktivnostima nanose štetu ugledu HOK-a odnosno komorskom sustavu u cjelini.

            U slučaju nefunkcioniranja Udruženja ili neprovođenja izbora u skladu s odredbama Statuta HOK-a, predsjednik HOK-a može uz suglasnost Upravnog odbora HOK-a donijeti odluku o raspuštanju Skupštine Udruženja te imenovati povjerenstvo za provođenje izbora i konstituiranje nove Skupštine.

            U slučaju iz stavka 2. ovog članka predsjednik Hrvatske obrtničke komore pokreće postupak pred Sudom časti HOK-a.

Članak 42.

Predsjednika Udruženja u odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik ili osoba koju predsjednik Udruženja ovlasti.

         Udruženje ima predsjedništvo koje je savjetodavno tijelo Udruženja a čine ga predsjednik i četiri potpredsjednika Udruženja.

 

VII        TAJNIK UDRUŽENJA

Članak 43.

 

Udruženje ima svojeg tajnika. Tajnika Udruženja imenuje i razrješava Upravni odbor na prijedlog Predsjednika.

            Tajnik Udruženja je djelatnik s posebnim ovlaštenjima.

            Za tajnika Udruženja može biti imenovana osoba koja ima VSS ili VŠS i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na sličnim poslovima i radnim zadacima te koja će organizatorskim i drugim stručnim sposobnostima uspješno obavljati posao tajnika Udruženja.

            Tajnik se imenuje na rok od 4 godine i može se ponovo imenovati.

 

Članak 44.

Tajnik Udruženja odgovoran je za provedbu politike tijela Udruženja, izvršavanje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata.

            Tajnik Udruženja organizira rad tijela Udruženja, rukovodi radom Stručne službe Udruženja prema svojim ovlastima, te obavlja druge poslove za koje ga ovlaste tijela Udruženja.

 

Članak 45.

            Tajnik Udruženja dužan je osigurati provedbu odluka tijela HOK-a, POK-a i Udruženja.

 

Članak 46.

Po ovlaštenju Predsjednika Udruženja tajnik Udruženja osigurava provedbu financijskog proračuna Udruženja, brine o potrebi drugih sredstava, te zastupa Udruženje u imovinskim i drugim poslovima.

 

 

 

Članak 47.

Tajnik Udruženja osigurava koordinaciju rada između Udruženja i POK-a.

            Tajnik Udruženja odgovara za svoj rad Predsjedniku Udruženja, Skupštini i Upravnom odboru.

 

VIII       OBLICI STRUKOVNOG RADA U UDRUŽENJU

 

SEKCIJE

Članak 48.

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja su sekcije.

            Vrste i broj sekcija utvrđuju se Statutom Udruženja s obzirom na broj pripadnika određene grane djelatnosti i njenu posebnu važnost za gospodarstvo na području Udruženja.

            Zadaće sekcija su da brine, razmatra i odlučuje na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koje se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju sekcija zastupa.

            Predstavnici sekcija zastupaju interese sekcija u cehovima pri POK-u.

 

Članak 49.

Na razini Udruženja djeluju slijedeće sekcije:

-          sekcija proizvodnog obrta,

-          sekcija trgovine,

-          sekcija uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera,

-          sekcija ugostitelja i turističkih djelatnika,

-          sekcija frizera i kozmetičara,

-          sekcija prijevoznika,

-          sekcija građevinara,

-          sekcija za poljodjelstvo.

Odluku o osnivanju nove sekcije na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština Udruženja.

 

Članak 50.

 

            Sekcije Udruženja djeluju u pravilu kao zbor svih članova sekcije.

            Sekcija ima predsjednika kojega bira zbor sekcije.

            Rad sekcija utvrđuje se Pravilnikom o radu sekcija koji donosi Upravni odbor.

 

Članak 51.

            U Udruženju se mogu osnivati i sportske i kulturne sekcije i drugi oblici okupljanja članstva.

 

IX         STALNI ODBORI I KOMISIJE UPRAVNOG ODBORA

 

Članak 52.

Odbori su radna tijela Udruženja.

            Odbori razmatraju materijale, elaborate, analize, stručne prijedloge i mišljenja od zajedničkog interesa Udruženja.

            Komisije obrađuju i razmatraju pojedina pitanja s područja rada Upravnog odbora, odnosno Skupštine.

Članak 53.

U cilju što kvalitetnijeg i stručnog rada tijela Udruženja Upravni odbor može osnivati odbore i komisije:

-          odbor za gospodarstvo,

-          odbor za strukovnu izobrazbu,

-          odbor za sajmove i druge promidžbene aktivnosti,

-          odbor za informiranje,

-          odbor za financije i proračun,

-          odbor za praćenje i razvoj komorskog sustava i Statut,

-          odbor za pitanje problema umirovljenih obrtnika,

-          komisiju za dodjelu priznanja Udruženja.

 

 

 

Članak 54.

Odbori, komisije i druga radna tijela su sastavljeni od najviše 5 članova.

Odbori, komisije i druga radna tijela imaju predsjednika.

Predsjednik odgovara za rad tijela kojemu predsjedava i iznosi usvojene stavove i zaključke.

            Način izbora i djelokrug poslova stalnih odbora i komisija, utvrđuje se Poslovnikom o radu koji donosi Upravni odbor.

            Poslovnikom iz stavka 4. ovog članka utvrdit će se i način osnivanje povremenih odbora i komisija.

 

X          OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE OBRTA

 

Članak 55.

Udruženje u skladu sa Zakonom i Statutom HOK-a i drugim propisima promiče, organizira i sudjeluje u obrazovanju i osposobljavanju za potrebe obrtništva i malog poduzetništva.

 

Članak 56.

Zadaće i poslovi Udruženja na području obrazovanja i osposobljavanja, a u dogovoru sa POK-om, jesu:

-          sudjelovanje u licenciranju obrta za stjecanje prava prijama naučnika u skladu s normativnim aktima HOK-a,

-          sudjelovanje u formuliranju stručnog mišljenja u obrazovnim programima naukovanja, majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti na zahtjev HOK-a,

-          praćenje razvoja zanimanja u obrtništvu i predlaganje novih zanimanja i obrta,

-          pružanje pomoći POK-u u organiziranju i provođenju poslova u području obrazovanja i osposobljavanja,

-          sudjelovanje u organiziranju naukovanja i poduzimanju mjera za njegovo unapređenje,

-          sudjelovanje u organiziranju stručnog usavršavanja obrtnika koji primaju naučnike na naukovanje kroz seminare, susrete i sl.,

-          informiranje o obrtničkim zanimanjima i mogućnostima školovanja i osposobljavanja,

-          obavljanje drugih poslova i zadaća u skladu sa Zakonom, Statutom HOK-a, POK-a, te drugim normativnim aktima i odlukama HOK-a.

 

Članak 57.

Zadaće i poslovi iz prethodnog članka ovog Statuta ostvarivat će se preko Stručne službe Udruženja, i komorskog ureda u skladu sa Zakonom i aktima Hrvatske obrtničke komore.

 

XI         SUD ČASTI HOK-a

 

Članak 58.

Pri Hrvatskoj obrtničkoj komori djeluje Sud časti koji sudi članovima Hrvatske obrtničke komore, područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika.

            Sud časti HOK-a odlučuje o:

-          povredama dobrih običaja u obavljanju obrta,

-          oduzimanju privremeno ili trajno prava primanja naučnika na naukovanje,

-          neizvršavanju obveza članova ,

-          povredama Statuta i

-          povredama drugih akata HOK-a, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika.

 

Članak 59.

Skupština Hrvatske obrtničke komore donosi Pravilnik o organizaciji, sastavu, načinu izbora i nadležnosti Suda časti HOK-a, te o postupku i mjerama koje on može izreći.

 

XII        POČASNI ČLANOVI i PRIZNANJA UDRUŽENJA

 

POČASNI ČLANOVI UDRUŽENJA

Članak 60.

U znak osobitog i trajnog priznanja za rad na ustroju i organizaciji ukupnog komorskog sustava, unapređenja obrta i obrtništva, Skupština Udruženja može na prijedlog Predsjednika Udruženja, 1/3 članova Skupštine i Upravnog odbora, izabrati počasnog doživotnog člana Udruženja.

            Na isti način Skupština može izabrati i doživotnog počasnog Predsjednika Udruženja.

Odluku o izboru počasnih članova Skupština donosi većinom glasova svih članova Skupštine.

 

PRIZNANJA UDRUŽENJA

Članak 61.

Skupština Udruženja Pravilnikom utvrđuje priznanja, njihovu vrstu, oblik i uvjete za njihovu dodjelu. Priznanja se dodjeljuju za posebne uspjehe na unapređivanju i razvoju obrtništva, poduzetništva i za posebno uspješan organizacijski rad u Udruženju.

            Priznanja se mogu dodjeljivati pojedincu, članovima Udruženja i drugim organizacijama.

            Prijedlog za davanje priznanja utvrđuje Komisija Udruženja za priznanja, a odluku o dodjeli priznanja donosi Upravni odbor.

Članak 62.

U znak osobitog i trajnog priznanja za rad na ustroju i organizaciji Udruženja, unapređenja obrta i obrtništva, Skupština Udruženja može na prijedlog predsjednika Udruženja, 5 članova Skupštine ili Upravnog odbora izabrati počasnog doživotnog člana Udruženja.

Na način iz stavka 1. ovog članka Skupština može izabrati i počasnog doživotnog predsjednika Udruženja.

Odluka o izboru počasnih članova Skupština donosi većinom glasova svih članova Skupštine.

 

Članak 63.

Priznanja Udruženja dodjeljuju se u načelu na svečanoj sjednici prigodom Dana Udruženja.

Udruženje svečano obilježava kao Dan Udruženja 21. rujna.

 

XIII       OPĆI AKTI UDRUŽENJA

Članak 64.

Opći akti Udruženja jesu: Statut Udruženja, pravilnici i drugi akti koje u svom djelokrugu donose tijela Udruženja.

            Opće akte potpisuje predsjednik Udruženja.

 

Članak 65.

Prijedlog za donošenje Statuta, za njegove izmjene i dopune mogu dati Predsjednik, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 članova Skupštine.

            Prijedlog iz stavka 1. ovog članka upućuje se Upravnom odboru. Ako Upravni odbor prijedlog prihvati izrađuje se nacrt Statuta, odnosno njegovih promjena, te određuje način vođenja i rok trajanja rasprave.

Članak 66.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Udruženja, odnosno u službenom glasilu Udruženja.

            Opći akti stupaju na snagu danom donošenja.

 

XIV      JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Članak 67.

Rad Udruženja je javan. Javnost rada Udruženja ostvaruje se na način određen ovim Statutom i općim aktima Udruženja.

            Javnost rada Udruženja ostvaruje se i suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja.

 

Članak 68.

Udruženje može osnivati svoja glasila posebnim aktom kojeg donosi Skupština Udruženja, a kojim se određuju programska načela i sadržaj glasila te međusobna prava i obveze Udruženja i izdavača.

Članak 69.

Općim aktom, kojeg donosi Upravni odbor Udruženja, uređuje se koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi njihove naravi i značaja bilo protivno interesu Udruženja i njegovih članova.

 

XV       STRUČNA SLUŽBA UDRUŽENJA

Članak 70.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova može se osnovati Stručna služba Udruženja.

            Organizacija Stručne službe Udruženja treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Udruženja i omogućiti stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaća Udruženja utvrđenih ovim Statutom i ostalim aktima Udruženja.

            Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka Stručne službe Udruženja odgovara tajnik Udruženja.

            Organizacija Stručne službe Udruženja utvrđuje se posebnim aktom koji donosi Upravni odbor, a rad Stručne službe Udruženja i provedbu njezinih zadaća nadzire Predsjednik Udruženja i Upravni odbor.

Članak 71.

Stručna služba Udruženja naročito obavlja slijedeće zadatke:

1.   prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo,

2.   priprema informacije, analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Udruženja,

3.   pruža stručnu i drugu pomoć članovima Udruženja,

4.   obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga rada Udruženja.

Članak 72.

Da bi se pružila stručna pomoć članovima Udruženja, u Udruženju se mogu, sukladno zakonu, osnivati posebni uredi, agencije i sl.

 

XVI      SREDSTVA ZA RAD UDRUŽENJA

 

 

Članak 73.

 

Sredstva za rad Udruženja osiguravaju se iz doprinosa kojeg plaćaju članovi, prihoda od imovine, naknade za usluge i drugih izvora.

 

Članak 74.

Visina doprinosa te način i rokovi plaćanja doprinosa određuju se posebnom odlukom koju donosi Skupština.

            Članovi Udruženja dužni su redovito uplaćivati doprinos Udruženju u visini i na način određen odlukom iz stavka 1. ovog članka.

            Zbog neplaćanja komorskog doprinosa mora se pokrenuti postupak prisilne naplate, a Sud časti Hrvatske obrtničke komore može izreći jednu od mjera propisanih Pravilnikom o Sudu časti Hrvatske obrtničke komore.

Članak 75.

Prihodi i rashodi Udruženja određuju se financijskim proračunom Udruženja koji donosi Skupština do kraja tekuće godine za iduću godinu.

            Ako Skupština do kraja tekuće godine ne donese financijski proračun Udruženja, dužna je donijeti Odluku o privremenom financiranju Udruženja za prvo tromjesečje proračunske godine te do kraja tog tromjesečja donijeti financijski proračun Udruženja.

 

Članak 76.

O financijskom poslovanju Udruženja podnosi se godišnji obračun Skupštini na prihvaćanje.

 

Članak 77.

            Financijsko poslovanje Udruženja obavlja se na način popisan zakonom i drugim propisima, ovim Statutom i općim aktima Udruženja.

Članak 78.

Predsjednik HOK-a ovlašten je zatražiti kontrolu materijalno-financijskog poslovanja kao i raspolaganja sredstvima Udruženja.

 

XVII     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 79.

Svi akti Udruženja koji nisu u skladu sa ovim Statutom uskladit će se sa odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana primjene ovog Statuta.

            Postojeći akti koji nisu u suprotnosti sa ovim Statutom i Statutom HOK-a primjenjuju se do njihovog usklađenja vodeći računa o osnovnim odrednicama Zakona, Statuta Hrvatske obrtničke komore i ovog Statuta.

 

Članak 80.

Za tumačenje ovog Statuta ovlašten je Upravni odbor Udruženja.

 

Članak 81.

            Danom početka primjene ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruženja donesen 18.12.1999.godine.

Članak 82.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana kada ga potvrdi Hrvatska obrtnička komora.

 

 

Gastro lutalica

adria oil

200x120

Gospodarski vodič 2017

vodic

Za preuzimanje klikinte na sliku

Glasilo EHO

 • 1
 • 2
 • 3
 • Matejna
 • Manifestacije
 • Majevica
 • Konobe
 • Maškare

Kotlić 2019. Kotlić 2018. Kotlić 2016.

 

Svečana sjednica 2019. Humanitarna manifestacija 5.3.2019 i paljenje Pusta
Svečana sjednica 2018. Poduzetnički dan 2016.
Radionica e-račun Poduzetnički dan 2018.
 

 

2016. 2015.

 

Dalibor Ožanić Ervin Tomić Tomislav Širola
 
Haris Jurada Boris Sušanj Dalibor Mladenić
Boris Radović Beli

 

Maškare 2013. Maškare 2015. Najbolje maškarani prostor 2016.

 

udruzenje.info koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Slažem se