PODUZETNIČKI IMPULS 2015

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 7. 3. 2015. javne pozive u sklopu Programa poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls za 2015. Godinu.

Prvo Programsko područje - AKTIVNOST: Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

 

Predmet Javnog poziva

Dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) za Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti.

 

Prioritet

Jačanje konkurentnosti mikro gospodarskih subjekta i poticanje njihovog rasta kroz ciljanu potporu razvojnim ulaganjima.

 

Ciljevi

 • Povećanje učinkovitosti poslovanja mikro gospodarskih subjekata
 • Jačanje tehnološke baze mikro gospodarskih subjekata
 • Poboljšanje pružanja usluga kroz modernizaciju poslovnog procesa
 • Poticanje razvoja mikro gospodarskih subjekta i njihov rast u male gospodarske subjekte
 • Poticanje poduzetništva ciljnih skupina – žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima
 • Otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih
 •  

Ukupni iznos sredstava

5.000.000,00 kn

 

Davatelj

HAMAG-BICRO:

http://www.hamagbicro.hr/potpore/otvoreni-javni-pozivi-2/jacanje-konkurentnosti-usluznih-djelatnosti/

 

Adresa dostave

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

„Prijava na Javni poziv“ – Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

Prilaz Gjure Deželića 7

10000 ZAGREB

 

Rok prijave

od 30.03.2015., do 13. 4. 2015.

 

Prihvatljivi korisnici

Mikro poduzetnici:

 • čiji su ukupni prihvatljivi troškovi projekta niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine (za obveznike poreza na dobit dugotrajna imovina evidentirana u GFI-u za 2014. godinu, a kod obveznika poreza na dohodak u popisu dugotrajne imovine za 2014. godinu), osim za poduzetnike početnike

Koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07) registrirani za područja:

 • E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša), Odjeljak 36-39
 • Skupina 45.2 (Održavanje i popravak motornih vozila)
 • Područje I (Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane), osim Skupine 56.3 (Djelatnosti pripreme i usluživanja pića) iz Odjeljka 56
 • J (Informacije i komunikacije)
 • N (Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti)
 • P (Obrazovanje)
 • Q (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi)
 • S (Ostale uslužne djelatnosti)

Projektni prijedlog mora se odnositi na jednu od prihvatljivih djelatnosti.

 • koji imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • koji su pozitivno poslovali u 2014. godini, odnosno koji sukladno zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku (za obveznike poreza na dobit dokazuje se GFI-em za 2014. godinu, a za obveznike poreza na dohodak preslikom Prijave poreza na dohodak za 2014. godinu), osim poduzetnika početnika
 • koji zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini osim subjekata osnovanih u 2014. i 2015. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)
 • koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • koji su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
 • koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • čiji povezani subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • čiji partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • nad čijim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije

Prihvatljive aktivnosti

OSNOVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

-          Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti

-          Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa

-          Razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa (uključuje i trošak osoblja zaposlenog na aktivnostima razvoja)

DODATNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI (nužno se vežu uz osnovne projektne aktivnosti, max. do 30% ukupnih prihvatljivih troškova):

-          Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom ako je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave

-          Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

-          Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

-          Stručno osposobljavanje i obrazovanje

-          Marketinške aktivnosti

-          Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

Prihvatljivi troškovi

Za osnovne projektne aktivnosti

-          Troškovi vezani uz nabavu opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalne opreme namijenjene isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti

-          Troškovi vezani uz nabavu računalnih programa i sustava namijenjenih za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju poslovnih procesa

-          Svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa te troškovi osoblja zaposlenih na aktivnostima razvoja

Za dodatne projektne aktivnosti

-          Troškovi vezani uz prilagodbu poslovnog prostora za osobe s invaliditetom– potrebno priložiti i vlasnički list kao dokaz da je poslovni prostor u vlasništvu Podnositelja prijave

-          Troškovi vezani uz zaštitu intelektualnog vlasništva

-          Troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod i sličnih priznatih znakova kvalitete

-          Troškovi vezani uz stručno osposobljavanje, strukovnu izobrazbu, stjecanje novih znanja (know-how) i poduzetničko obrazovanje

-          Troškovi vezani uz individualne nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima (u slučaju smještaja prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice, trošak prijevoza automobilom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva (u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)), kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izradui ažuriranje mrežne stranice i izradu promidžbenog materijala

-          Troškovi vezani uz čuvanje djece Podnositelja prijave u većinskom vlasništvu žene (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) u vremenu trajanja projekta

Iznosi potpore

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna,
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00kuna.
 • Za obrtnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka te za profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po osnovi obvezno osigurane, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna

Intenzitet potpore

Označava udio sredstava s kojim davatelj potpore HAMAG-BICRO sudjeluje u financiranju projektnog prijedloga i može dosegnuti do maksimalno 75% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga. Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju projektnog prijedloga u iznosu od minimalno 25%prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna projektnog prijedloga.

Isplata

HAMAG-BICRO sredstva za odobrene projektne prijedloge isplaćuje na žiro račun Korisnika u dva dijela:

80% iznosa dodijeljene potpore po zaključenju Ugovora, nakon što Korisnik dostavi HAMAG-BICRO-u potpisani Ugovor i solemniziranu bjanko zadužnicu. Ostatak iznosa potpore do maksimalno 75% od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u utvrđenoj tablici proračuna nakon odobrenja Izvještaja o provedbi projekta, ali ne prije 1.1.2016. godine.

Postupak odobravanja potpore

Pristigle prijave vrednovat će se redom pristizanja u četiri koraka:

1) Administrativna provjera,

2) Provjera prihvatljivosti,

3) Ocjena projektnog prijedloga,

4) Provjera proračuna.

Projektni prijedlog može biti odbijen u svakom od navedenih koraka odobravanja bespovratne potpore ako se utvrdi da nisu zadovoljeni svi uvjeti ovog Javnog poziva. Po završetku sva četiri koraka postupka, bespovratne potpore dodjeljuju se, temeljem formirane bodovne liste, najuspješnijim Podnositeljima prijave, počevši s onim s najvećim brojem bodova do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Nadzor

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava HAMAG-BICRO je ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom Korisnika i njegovih poslovnih objekata, te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora.

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama te će ih se uvrstiti na popis Korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.

Ukoliko Korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o dodjeli bespovratne potpore, Prijavnim obrascem, ovim Javnim pozivom i dokumentacijom koja je sastavni dio ovog Javnog poziva ili ne izvrše povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, HAMAG-BICRO ima pravo podnijeti bjanko zadužnicu na prisilnu naplatu dodijeljene potpore s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

Informacije i indikativni vremenski okvir

INDIKATIVNI VREMENSKI ROKOVI

1. Pisana obavijest o odbacivanju prijave (Administrativna provjera) - u roku od 10 radnih dana od dana zatvaranja Javnog poziva

2. Pisana obavijest o odbacivanju prijave (Provjera prihvatljivosti) - u roku od 20 radnih dana od dana zatvaranja Javnog poziva

3. Pisana obavijest o odbijanju prijave (Ocjena projektnog prijedloga) - u roku od 45 radnih dana od dana zatvaranja Javnog poziva

4. Prihvaćanje Ugovora od strane Korisnika  - u roku od 15 dana od dana primitka potpisanog Ugovora

5. Isplata sredstava u iznosu od 80% od odobrene potpore - u roku od 10 radnih dana od dana primitka potpisanog Ugovora od strane Korisnika

6. Dostava Privremenog izvještaja o provedbi projekta   od strane Korisnika - u roku 6 mjeseci (180 dana) od dana zaključenja Ugovora

7. Dostava Završnog izvještaja o provedbi projekta i dokaza o namjenskom utrošku sredstava od strane Korisnika - u roku 1 godine (365 dana) od dana zaključenja Ugovora

8. Isplata preostalog iznosa potpore do maksimalno 75%od ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u utvrđenoj tablici proračuna - u roku od 10 radnih dana od dana odobrenja Završnog izvještaja o provedbi projekta i dokaza o namjenskom utrošku sredstava (ne prije 1.1.2016. godine)

Gastro lutalica

200x120

Gospodarski vodič 2017

vodic

Za preuzimanje klikinte na sliku

Glasilo EHO

 • 1
 • 2
Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
 • Matejna
 • Manifestacije
 • Majevica
 • Konobe
 • Maškare

Kotlić 2019. Kotlić 2018. Kotlić 2016.

 

Svečana sjednica 2019. Humanitarna manifestacija 5.3.2019 i paljenje Pusta
Svečana sjednica 2018. Poduzetnički dan 2016.
Radionica e-račun Poduzetnički dan 2018.
 

 

2016. 2015.

 

Dalibor Ožanić Ervin Tomić Tomislav Širola
 
Haris Jurada Boris Sušanj Dalibor Mladenić
Boris Radović Beli

 

Maškare 2013. Maškare 2015. Najbolje maškarani prostor 2016.

 

How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill
udruzenje.info koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Slažem se