Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je Odluku o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID - 19. 

TEKST ODLUKE

Zahtjevi i obrasci potrebni za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, za oslobođenje od plaćanja zakupnine na javnim površinama te za oslobođenje od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Viškovo dostupni su na sljedećoj poveznici:

http://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewRequest.aspx?requestID=1837

Dokumentacija se predaje isključivo o elektronskom obliku na e-mail pisarnica@opcina-viskovo.