NAJNOVIJI ODGOVORI NA PITANJA VEZANA UZ POTPORU ZA OČUVANJE RADNIM JESTA OBRTNIKA I NJEGOVIH RADNIKA

 

1. DA LI JA KAO OBRTNIK MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU?


1/ OBRTNIK obveznik poreza na dohodak


- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom za svoje djelatnike u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)


- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)


- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta) čak i kada zapošljava više od 10 djelatnika


- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za radnike i za sebe osobno ako su prijavljeni u sustav osiguranika HZMO do 29.02.2020. 19.03.2020.


- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za sebe osobno ako unazad 12 mjeseci koristi mjeru potpore za samozapošljavanje

 


* 2/ OBRTNIK obveznik paušalnog poreza na dohodak „paušalist“


- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom za svoje djelatnike u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)


- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom za sebe osobno u iznosu od 3.250,00 kn (uz zadovoljavanje ostalih uvjeta)


- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za radnike i za sebe osobno ako su prijavljeni u sustav osiguranika HZMO do 29.02.2020. 19.03.2020.


- MOŽE OSTVARITI pravo na potporu za sebe osobno ako unazad 12 mjeseci koristi mjeru potpore za samozapošljavanje


U ciljanu skupinu radnika ulaze svi osiguranici (bez obzira da li je radnik na određeno ili neodređeno, da li se radi o građanima RH, EU ili trećih zemalja; da li rade u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) OSIM umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad.


Ne može se koristiti mjera za radnike zaposlene nakon 29.02.2020. bez obzira na razlog zapošljavanja OSIM kada se radi o zapošljavanju zamjene za radnike za koje se koristila Potpora, a ugovori o radu nisu otkazani krivnjom poslodavca.

Ako ste prestali sa jednom djelatnošću (npr. zbog Ocluke CZ), a nastavljate sa drugom, morate predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti

 


2. KOJI JE CILJ POTPORE?


Potpora je predviđena za


* očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) – svi oni obrtnici koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili

* očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost

Ciljane skupine obrtnika su djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, radno-intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije (tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj) i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

 


3. KOLIKO TRAJE POTPORA?


Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) se može koristiti za razdoblje od 01.03.2020. godine i dalje, a najduže do 3 mjeseca

 


4. KOJI JE NAČIN FINANCIRANJA


Ukoliko ispunjavate kriterije, sredstva će biti isplaćena na poslovni žiro račun obrta kako slijedi:


* iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku/obrtniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.


Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na prijedlog Hrvatske obrtničke komore ukinuta je srazmjerna isplata za obrte koji su imali pravo na isplatu samo od 19.03. te će svi obrtnici kojima je odobreno pravo na mjeru već za mjesec ožujak primiti isplatu u iznosu od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku/obrtniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.)


Nadalje, povećan je iznos potpore na 4.000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Iznos naknade za obrtnika (vlasnika) iznosi za mjesec travanj i svibanj 4.000,00 kn.

 


5. ŠTO AKO VEĆ KORISTIM MJERU ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA SEBE OSOBNO ILI ZA POJEDINE RADNIKE U SVOM OBRTU?


Obrtnik koji za sebe osobno ili za svoje djelatnike koristi neku od mjera HZZ-a (APZ - Aktivne mjere politike zapošljavanja) ili drugih davatelja (npr. EU fondova), a kojima je opravdani trošak - trošak plaće, ne može ISTOVREMENO koristiti i mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom no obrtnik MOŽE IZABRATI mirovanje ugovornih obveza po aktivnom
ugovoru.

Ukoliko se izabere mogućnost mirovanja ugovornih obveza po već aktivnom ugovoru, moguće je koristiti mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom.


U slučaju donošenja takve odluke, obrtnik istekom razdoblja korištenja ove mjere, nastavlja u preostalom razdoblju koristiti mjeru koju je prvotno stavio u mirovanje no samo ako isto ima regulirano Anexom ugovora (za ovo je potrebno kontaktirati HZZ).

 


6. KAKO ISPRAVNO POPUNITI PODATKE O BROJU RADNIKA U ZAHTJEVU I U TABLICI ZA MOJE RADNIKE I ZA MENE KAO OBRTNIKA


Broj radnika popunjavate na dva mjesta.


Jednom u zahtjevu http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/1-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-NAJNOVIJI-20-03-2020-F.doc  i ono što je najbitnije je da sebe kao vlasnika obrta UVIJEK zbrajate sa brojem radnika (ako nemate radnika upisat ćete „1“).

Drugi puta u tablici Popis radnika za koje se traži potpora (COVID - 19) http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/Popis-radnika-za-koje-se-tra%C5%BEi-potpora-s-pripadaju%C4%87im-podacima.xlsx  Ovdje je bitno za obrtnika: popunjavate ime, prezime, OIB, razina obrazovanja, pod ugovor na određeno/neodređeno označite obavezno NEODREĐENO, pod radno vrijeme unesite PUNO, a pod isplaćena plaća za veljaču unesite DA.

Kod ispunjavanja podataka u toj istoj tablici za svoje radnike unesite podatke koji se odnose na pojedinog radnika uz napomenu da se rubrika TRAJANJE UGOVORA OD i rubrika TRAJANJE UGOVORA DO popunjava samo ako je radnik prijavljen na ODREĐENO radno vrijeme.

Savjetujemo da u tablicu uvijek prvo upisujete podatke obrtnika (nije nužno, samo da se ne zaboravite upisati)

 


7. VEĆ SAM OTPUSTIO DIO RADNIKA, ŠTO SAD – IMAM LI PRAVO NA POTPORU?

Omogućeno je obrtnicima koji su tijekom mjeseca ožujka (od 01.03. do 01.04.2020.g.) otpustili radnike, korištenje ove mjere isključivo za radnike koji u međuvremenu nisu bili prijavljeni kod drugog poslodavca, uz uvjet da ih je obrtnik ponovno prijavio u radni odnos.

Obrtnik tako može ostvariti pravo na potporu za mjesec ožujak ukoliko je ponovno prijavio radnika u radni odnos i predao za njega Zahtjev za dodjelu potpore zaključno do 07. travnja 2020. g., a da radnik nije ostvario pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.

Ako je radnik u ožujku već bio prijavljen u evidenciju nezaposlenih i ostvario je pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, obrtnik će ostvariti pravo na potporu za mjesec travanj i svibanj ako ostanu zaposleni kod toga poslodavca. Navedeno se ne odnosi na radnike kojima je radni odnos prestao zbog prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme ili zbog odlaska u mirovinu.


Dodatno, obrtniku se može odobriti potpora čak i ako je otpustio dio radnika.


Slučaj kada mu se ne može odobriti potpora je ako je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore i to ako je postotak pada zaposlenosti veći:


• od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,


• od 20% Mala poduzeća (kriteriji za obrtnike dobitaše, u pravilu)


• od 15% Srednja poduzeća (kriteriji za obrtnike dobitaše, u pravilu)


• i 10% Velika poduzeća (kriteriji za obrtnike dobitaše, u pravilu)


U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

 


8. KAKO MOGU OSTVARITI PRAVO NA POTPORU


Prvi korak je da podnesete zahtjev i obveznu dokumentaciju.


Obrazac zahtjeva možete pronaći na poveznici http://mjere.hr/potpore-ocuvanje-radnih-mjestadokumentacija-obrasci/

a za Vas smo kao pomoć pripremili i primjer kako isti ispuniti


HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS za prihvatljive djelatnosti prema odluci CZ.doc


HZZ-primjer-zahtjev-CORONAVIRUS_obrtnici čiji rad nije zabranjen Odlukom CZ ali imaju pad prometa.doc


Uz zahtjev je potrebno predati još i slijedeću obveznu dokumentaciju (pogledajte odgovor br. 9. za dodatnu dokumentaciju):


Obrazac zahtjev - potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID - 19) http://mjere.hr/admin/wpcontent/uploads/2020/03/1-obrazac-zahtjev-za-potpore-za-o%C4%8Duvanje-radnih-mjesta-NAJNOVIJI-20-03-2020-F.doc


Tablica - Popis radnika za koje se traži potpora (COVID - 19) http://mjere.hr/admin/wpcontent/uploads/2020/03/Popis-radnika-za-koje-se-tra%C5%BEi-potpora-s-pripadaju%C4%87impodacima.xlsx


Tablica - Popis radnika po mjerama APZ (COVID - 19) ako imate takve radnike (pogledajte odgovor pod točkom 5.) http://mjere.hr/admin/wp-content/uploads/2020/03/Popis-radnika-po-mjerama-APZ.xlsx


Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenjem potpore (COVID - 19) http://mjere.hr/admin/wpcontent/uploads/2020/03/Izjava-o-to%C4%8Dnosti-podataka-i-razloga-za-kori%C5%A1tenjepotpora.doc


Poslodavci (a time i obrtnici) koji nisu isplatili plaću/e za veljaču 2020.g. ne mogu koristiti mjeru.


Jednako tako, poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost Odlukom Stožera civilne zaštite, a i inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kršenje zabrane ne mogu koristiti potporu. • Poslodavci kojima je inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.

 


9. TREBAM LI JOŠ NEKU DODATNU DOKUMENTACIJU


Da, ukoliko se prijavljujete iz razloga što ste ostvarili pad prometa, bit će potrebno predati još i dokaz o tome na način da je potrebno dostaviti tablični pregled pada prihoda. Ovo se odnosi SAMO za obrtnika koji se prijavljuje radi poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti.

„tablična usporedba prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.” odnosi samo na obrtnike koji su naveli da je razlog prijave za dodjelu potpore pad prihoda.


• Ako obrtnik podnese zahtjev u travnju tada je potrebno dostaviti podatke usporedno za razdoblje siječanj-ožujak i to za 2019/2020. godinu uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.
• Za Vas smo pripremili primjer popunjavanja istog Pregled prihoda 2019-2020.xlsx


Oni obrtnici koji su zatvoreni temeljem odluke Civilnog stožera, zahtjev podnose u ožujku i ne trebaju dostavljati ovo usporedno razdoblje (siječanj-ožujak).

Ako obrtnik posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer ožujak 2020 - veljača 2020.).


• Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problema u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijal i sirovina i drugo.
• Dodatno, za obrte koji su zatvoreni temeljem odluke Stožera civilne zaštite, traži se i odluka.
Napominjemo da je potrebno dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini. Dakle, odluku Stožera civilne zaštite na nivou RH (od 19.03.2020.) nije potrebno dostavljati!

 


10. KOME PREDAJEM ZAHTJEV I POPRATNU DOKUMENTACIJU?

Zahtjev je potrebno predati u Hrvatski zavod za zapošljavanje.


Zahtjev se predaje
• on line – Predaja zahtjeva
• elektroničkom poštom (e-mail) ili
• u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu obrta.


Pazite!


• Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 07. travnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaća za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine


• Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. travnja do 5. svibnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine.


• Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 06. svibnja do 05. lipnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaće za svibanj 2020. godine.

 


Poruke o zaprimljenom zahtjevu većinom stižu trenutno, ali korisnici koji koriste Yahoo.com email uslugu imaju zastoj u isporuci poruka i do 2 dana, a Google do 3 sata. Po mogućnosti koristite Chrome za predaju zahtjeva, a svakako sve priloge prilažite u PDFu (ne u jpg ili drugim
formatima).

 


11. KADA MOGU OČEKIVATI ISPLATU SREDSTAVA, UKOLIKO MI ZAHTJEV BUDE ODOBREN?


Isplate sredstava vršit će se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Prije isplate HZZ mora provjeriti solventnost obrtnika (drugim riječima, ukoliko će Vam poslovni račun biti blokiran, sredstva neće moći biti isplaćena).


Hrvatski zavod za zapošljavanje izjednačio prava svih obrtnika na iznos isplate za mjesec ožujak u visini 3.250,00 kn!


Podsjetimo, dio obrtnika podnio je zahtjev temeljem Odluke Stožera civilne zaštite o obustavi rada od 19.03.2020. te sukladno tome ostvarili su za sebe osobno i/ili za svoje djelatnike samo srazmjerni dio za mjesec ožujak (u iznosu 1.258,06 kn).

Ovih dana i ti su obrtnici zaprimili puni iznos naknade, a oni koji su zaprimili manji iznos, razlika će im biti isplaćena naknadno, sukladno zahtjevu Hrvatske obrtničke komore.

 


12. KOJE SU MI DALJNJE OBVEZE, NAKON ŠTO MI SREDSTVA BUDU ISPLAĆENA?


Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza. Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza. Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Obrtnik se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

Dakle, nije potrebno plaću za ožujak isplatiti do 05.04. već do 15.04., a onda do 05.05. dostaviti dokaz da je ista isplaćena. Čeka se zakonska izmjena vezano uz doprinose za ožujak.


Također, plaću za travanj bit će potrebno isplatiti do 15.05. a onda do 05.06. dostaviti dokaz itd


Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisana od strane vlasnika ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.


Obrtnici će za sebe osobno dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore (nema potrebe isplaćivanja na tekući račun).

 

 


13. PRIMILI SMO ISPLATU HZZa NA ŽIRO RAČUN ALI ČINI MI SE DA JE PREVIŠE. ŠTO SAD?


Zbog količine zahtjeva, ima pogrešaka u isplati ali su zaista zanemarive – iste će biti poravnate u budućem razdoblju (ili će vam iznos iduće isplate biti umanjen, ili ćete isto morati vratiti). O istome ćete biti obaviješteni sa primitkom Ugovora.

Najčešće je to u situaciji kod nepunog radnog vremena.

 

 


14. ŠTO AKO MI POTPORA NEĆE BITI DODJELJENA, AKO MOJ ZAHTJEV BUDE ODBIJEN?


Moći ćete uputiti prigovor. Obrtnik može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska c. 64, Zagreb.


Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Gastro lutalica

200x120

Gospodarski vodič 2017

vodic

Za preuzimanje klikinte na sliku

Glasilo EHO

  • 1
  • 2
Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
  • Matejna
  • Manifestacije
  • Majevica
  • Konobe
  • Maškare

Kotlić 2019. Kotlić 2018. Kotlić 2016.

 

Svečana sjednica 2019. Humanitarna manifestacija 5.3.2019 i paljenje Pusta
Svečana sjednica 2018. Poduzetnički dan 2016.
Radionica e-račun Poduzetnički dan 2018.
 

 

2016. 2015.

 

Dalibor Ožanić Ervin Tomić Tomislav Širola
 
Haris Jurada Boris Sušanj Dalibor Mladenić
Boris Radović Beli

 

Maškare 2013. Maškare 2015. Najbolje maškarani prostor 2016.

 

How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill
udruzenje.info koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Slažem se